Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

A SZOLGÁLTATÓ:

YES Dental Kft. (2440 Százhalombatta, Piac tér 1., Cg: 13-09-220857; Adószám: 27880465-1-13) A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ:

Az egyedi szolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: ESZ) megnevezett Megrendelő, illetve írásbeli ESZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

 1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF (a továbbiakban: ÁSZF) feltételei és az ESZ szerinti tartalommal határozzák meg. A szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az ESZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. Az ESZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl.: ún. ANAMNÉZIS lappal, beteg tájékoztatóval stb.).
 2. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvos(ok), szakasszisztencia, közreműködő(k), más egészségügyi szolgáltató(k), szabadfoglalkozású orvos(ok), önkéntes segítő(k), a közreműködő további közreműködője, alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.
 3. Az ESZ aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE

 1. A Szolgáltató a szolgáltatások díjait, anyagköltségét az ESZ tartalmazza. Ennek hiányában a Szolgáltató mindenkori árlistája irányadó, mely a Szolgáltató honlapján és a rendelőiben nyomtatott formában elérhető.
 2. Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató ajánlata (és különösen a díj- és anyagköltségek) annak Megrendelővel való közlését követő 30 napig érvényesek. Amennyiben Felek között létrejön a Szerződés, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét követő 3 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató jogosult az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.
 3. A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl.: kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A szolgáltatások díját, a felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeit az ESZ eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni:
  1. a szolgáltatások díját a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg köteles Megrendelő hiánytalanul megfizetni Szolgáltató részére.
  2. fogpótlási szolgáltatások esetén a fogpótlási szolgáltatás teljes szolgáltatási díja a lenyomatvételkor fizetendő (ideértve az ezt követően teljesítendő fogpótlási szolgáltatások díját és költségeit is!).
 2. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mérték.
 3. A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet, mely elfogadott fizetési módokról Szolgáltató ilyen igény esetén tájékoztatja Megrendelőt.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÁLTALÁNOS ANAMNÉZIS elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
 3. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.
 4. A Szolgáltató a Rendelő(k)ben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.
 5. Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:

  Nem terjed ki:
  1. más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére,
  2. úti- és szállásköltség térítésre
  3. a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
  1. fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
  2. megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
  3. nem tartja be az orvosi utasításokat;
  4. más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
  5. egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
  6. egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.
 2. A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére.
 3. Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:
  • a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.)
  • koronás fogak későbbi gyökérkezelésére
  • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre
  • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait
  • a Megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl.: fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz.
  • a fogmű, fogpótlás elvesztése esetén
  • páciens szervezetének természetes reakcióiból eredő panaszokra (pl.: allergia), páciens szervezetének betegségeire
  • a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és/vagy évente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg
  • a Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl.: gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)
  • ínyvisszahúzódás, vagy a csont leépülés, kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt;
  • a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye, vagy nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel; vagy fogvédő sín használatára vonatkozó javaslat ellenére a páciens azt nem használja)
  • a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa, mentális zavara következtében kialakuló panaszok
  • a Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén
  • anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség (pl.: tumor, diabetes, epilepszia, osteoporosis, stb.) esetén és az azokra kapott kezelések (gyógyszerek, chemoterápia, sugárkezelés, stb.) hatásai esetén
  • a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén
  • balesetből vagy küzdő vagy extrém sportokból származó sérülés esetén
  • kopó alkatrészek cseréje esetén pl.: kombi pótlások rögzítő elemei
  • fogsor alábélelés, bruxizmus, progrediáló parodontitis esetén
  • altatáskor a tubus okozta sérülésekre
  • a Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát (kivéve a Szolgáltató által meghatározott partnerorvosok, szerződött klinikák)
  • ha panaszát haladéktalanul nem jelenti be, vagy ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére
 4. A Megrendelő a kezelést a kezelés napját megelőzően térítésmentesen lemondhatja, vagy módosíthatja. Amennyiben a Megrendelő az időpontot a megelőző napig nem mondja le, illetve nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, köteles 5000 Ft/15 perc rendelkezésre állási díjat megfizetni, ha a megjelenés elmulasztásában vagy késedelmében az önhiba hiányát Szolgáltatónak nem igazolja.
 5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 6. Felek a Szerződés értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy az eljáró bíróság az összeghatártól függően az Érdi Járásbíróság.

Hatály: 2022.12.01. Napjától kezdődően

YES Dental

Fogorvosaink csapata azon dolgozik, hogy Ön a legjobb kezelést kapja.

Közösségi hálózatok

Látogassa meg a YES Dental-t ezeken a közösségi oldalakon, és lépjen kapcsolatba velünk. Kövesse fiókjainkat a rendszeres frissítésekért.

© 2022 YES Dental – minden jog fenntartva

© 2022 YES Dental – minden jog fenntartva